Програма ПУЛСС

Програма ПУЛСС Министерство на здравеопазването управлява, координира и изпълнява дейности по проект BG051PO001-6.02.02 „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,...

Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com